MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Biodiversitet
Ellenbergs indikator
Diversitetsindex
Växter som pH-indikator
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Växter som pH-indikator

Indikatorvärden

Ett viktigt resultat från undersökningen är att flera vanligt förekommande arter kunnat jämföras med vissa miljöfaktorer, t. ex. humus-pH och kvävemängd, även om en osäkerhet finns på grund av att vegetations- och markkemidata inte är från samma provytor. Genom dessa "artresponskurvor" finns det möjlighet att upprätta ett indikatorvärde för enskilda arter i förhållande till de miljöfaktorer som mätts, t. ex. pH och kvävetillgång i humustäcket.

Sådana indikatorvärden har uppställts för Mellaneuropa och används bland annat för att påvisa huruvida det finns effekter på växtsamhället av försurande och gödslande ämnen. Sådan biologisk indikation är central i miljöövervakningen för att kunna visa om t. ex. minskning av utsläppen från industrier och trafik har effekt också i naturen. Man kan också se om det blivit effekter av t. ex. minskning av försurande ämnen och ökning av gödslande ämnen, vilket är fallet i sydvästra Sverige. Dessa känslighetsvärden kallas Ellenberg-värden efter en tysk växtekolog (Ellenberg et al. 1991).

För Sveriges och övriga Skandinanviens del är det värdefullt att kunna kontrollera om Ellenberg-värdena gäller även här och om möjligt dessutom ge värden till arter, som inte finns i Mellaneuropa.

Det allmänna sambandet mellan växtsamhällets artsammansättning och begränsande miljöfaktorer undersöktes med kanonisk korrelationsanalys och diskriminansanalys med hjälp av Fit Models i programmet JMP. I den kanoniska korrelationsanalysen fördelades variablerna på två grupper, miljövariabler och artvariabler.

Relationen mellan skogstyper och begränsande miljöfaktorer undersöktes med både direkt och indirekt gradientanalys. Därvid användes PCA (Principal Components Analysis) och kanonisk korrelationsanalys. Även diskriminansanalys tillämpades.

Diagram över skattat pH-indikator värde (R) för olika arter, plottat mot pH i humuslagret på de provytor där arten förekommer. Svenskt artnamn ges under diagrammet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv