MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Biodiversitet
Ellenbergs indikator
Diversitetsindex
Växter som pH-indikator
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Ellenbergs indikator

Ett viktigt resultat från undersökningen är att flera vanligt förekommande arter kunnat jämföras med vissa miljöfaktorer, t. ex. humus-pH och kvävemängd, även om en osäkerhet finns på grund av att vegetations- och markkemidata inte är från samma provytor. Genom dessa "artresponskurvor" finns det möjlighet att upprätta ett indikatorvärde för enskilda arter i förhållande till de miljöfaktorer som mätts, t. ex. pH och kvävetillgång i humustäcket.

Sådana indikatorvärden har uppställts för Mellaneuropa och används bland annat för att påvisa huruvida det finns effekter på växtsamhället av försurande och gödslande ämnen. Sådan biologisk indikation är central i miljöövervakningen för att kunna visa om t. ex. minskning av utsläppen från industrier och trafik har effekt också i naturen. Man kan också se om det blivit effekter av t. ex. minskning av försurande ämnen och ökning av gödslande ämnen, vilket är fallet i sydvästra Sverige. Dessa känslighetsvärden kallas Ellenberg-värden efter en tysk växtekolog (Ellenberg et al. 1991).

För Sveriges och övriga Skandinanviens del är det värdefullt att kunna kontrollera om Ellenberg-värdena gäller även här och om möjligt dessutom ge värden till arter, som inte finns i Mellaneuropa.

Till tabell över Ellenbergs indikatorvärden

Detta är ett exempel på hur Ståndortskarteringens vegetationsdata kan användas i jämförelse med indikatorvärden, i detta fall Ellenbergs vegetationsindex för pH. Arbetet genomfört av Q. Liu.

Skattat indikatorvärde R=8.6*(pH-6.61)*(6.61-pH).

Skattade värden för kväve (N) och ljus (L) saknas på grund av brist på data för dessa variabler.

Växtarterna är angivna med artkoder i Ståndortskarteringen, svenskt och latinskt namn.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv