MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Biodiversitet
Ellenbergs indikator
Diversitetsindex
Växter som pH-indikator
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Diversitetsindex

Diversitet

En karta över artmångfalden (Shannon-Wieners diversitetsindex) på ståndortskarteringens provytor har framställts som i stora drag visar på regionala skillnader. Egentligen är det mindre meningsfullt att beräkna vegetationsmångfald på bara de 230 arter och artgrupper som ingår i revisionen 1993-1997 och ännu mindre på de 70 arter/artgrupperna från 1983-87. Framförallt är mossor och lavar mycket dåligt representerade. Emellertid finns det anledning att tro att regionala skillnader i mångfald från provytedata i stora drag också återspeglar en verklig skillnad.

Shannon-Wieners diversitetsindex beräknas enligt formeln:

H´ = -S[pi *log2(pi)]

där pi = relativa dominansen hos den i:te arten på en provyta, d. v. s. ni/Sni. H´-värdet på varje provyta utjämnades med Krigingmetoden, där den verkliga rumsliga variationen är utgångspunkten för utjämningen.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv