MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande klass av rörligt markvatten
Saknas
Förekommer under kortare perioder
Förekommer under längre perioder
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Definition

Rörligt markvatten

Ståndorter med i sidled rörligt markvatten har ofta hög produktionsförmåga. I det vatten som på olika djup och oregelbundet rinner längs en sluttning finns lösta växtnäringsämnen som kommer vegetationen längre ned i sluttningen tillgodo. Rörligt markvatten kan förbättra tillgången på syre inom rotzonen, vilket i synnerhet på fuktig mark resulterar i avsevärt bättre produktionsförhållanden än när vattnet är stillastående.

Möjligheterna till förekomst av i sidled rörligt markvatten bedöms med stöd av uppgifter om marklutning och sluttningens längd ovanför provytecentrum. Härvid urskiljs fyra klasser: SA, Sä, KO och Lä (se figur)

Principskiss som visar hur klasserna för rörligt markvatten bedöms

Principskiss som visar hur klasserna för rörligt markvatten bedöms

 

Om provytan tillförs vatten från olika huvudriktningar summeras avstånden till krönen och bedömningen grundas på sluttningarnas genomsnittliga lutning.

Då man bedömer förekomsten av rörligt markvatten är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana ingrepp inom området ovanför provytan som effektivt avleder det vatten som annars skulle nå ytan, t ex diken i anslutning till skogsbilvägar eller större vägar. Vid bestämning av klassen för rörligt markvatten beaktar man i sådana fall endast sträckan i slutningens huvudriktning från provytecentrum upp till platsen för ingreppet (fingerat krön)

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv