MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
Kvarts
Fältspat
Plagioklas
Mafiska mineral
Apatit
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Halten plagioklas

Karta som visar halten plagioklas i skogsmarken

I kartorna har plagioklasfördelningen skilts från kalifältspatgruppen där glimmer inkluderats. Visserligen ingår båda fältspatsvarieterna bland de s.k. alkalifältspaterna men deras geokemiska karaktärsdrag bidrager till åtskillnaden.

Den plagioklasfördelning som presenteras i atlasen bygger på empiriska data från skogsjordar där plagioklasen bestämts till oligoklas. Således har natriumhalten i jordproven lagts till grund för beräkningen av oligoklasfördelningen. Detta är en sanning med modifikation men ett realistiskt antagande för jordar som domineras av en granitisk mineralsammansättning. Om innehållet av mafiska eller mörka mineral blir mycket stort kan den använda beräkningsmodellen ej tillämpas. Då basmineralindex eller andelen mörka, mafiska mineral överstiger 20 % kommer plagioklasinnehållet att erhålla en förskjutning mot de kalciumrikare typerna labrador, bytownit och anortit. Områden i Sverige där den i atlasen använda mineralberäkningsmodellen är mindre relevant omfattar främst nordöstra Svealand, norra Jämtland, västligaste Västerbotten samt nordöstra Norrbotten.

Kartbilden över jordarnas innehåll av plagioklas har baserats på natriuminnehållet och valet av oligoklas baseras på uppfattningen om att oligoklas är den dominerande varianten av plagioklas i bergartsmaterialet från granit och gnejsberggrunden där en granitisk sammansättning dominerar.

Anmärkningsvärt är de höga halterna i nordöstra Norrbotten. Andra mineral som kan bidraga till jordarnas natriuminnehåll är amfibolerna där hornblände är den vanligaste representanten.

Se även berggrundskartanLänk

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv