MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
Kvarts
Fältspat
Plagioklas
Mafiska mineral
Apatit
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Mineral

Markens mineral har stor inverkan på markens bördighet. Mineralens betydelse är kopplad till deras vittringsbenägenhet och till deras innehåll av växtnäringsämnen. Kvarts består till huvuddelen av kiseldioxid (SiO2) och är mycket näringsfattig. Plagioklas är en viktig kalcium (Ca) källa. Apatit är den viktigaste fosforkällan (P) i skogsmark.


Kvarts Fältspat Plagioklas Mafiska mineral
Apatit

Mineraljordens innehåll av olika mineral har bestämts med hjälp av en indirekt metod. Denna innebär att man med ledning av resultaten från den totalgeokemiska analysen "baklänges" kan räkna ut i vilken omfattning de olika mineralen förekommer. Vissa grundämnen ingår endast i ett eller mycket få mineral. Med ledning av markens sammansättning av grundämnen kan man systematiskt allokera eller hänföra de olika grundämnena till olika mineral. När innehållet av det första mineralet är borträknat går man över till nästa o.s.v. tills markens totala innehåll av olika grundämnen är fördelat till de olika mineralen. Närmare information om beräkningsmetoden finns i Geochemical Atlas of Swedish Forest Soils. (Melkerud, P-A, Olsson, M & Rosén, K. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära nr 65. 1992. SLU. Uppsala.)

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv