MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande markfuktighets-
klass

Torr
Frisk
Frisk-fuktig
Fuktig
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Markfuktighet

Markfuktighetsklasserna visar i vilken grad grundvattenytan påverkar skogen, skogsmarksvegetationen och jordmånsbildningen. Markfuktighetsklassen avgörs av grundvattenytans genomsnittliga nivå under vegetationsperioden. Nivån bedöms i fält främst med ledning av topografin och den "synliga" grundvattenytan i diken, våtmarker och vattendrag. Markfuktigheten bedöms i klasserna torr, frisk, frisk-fuktig, fuktig och blöt.


Dominerande markfuktighetsklass Torr Frisk Frisk-fuktig
Fuktig

Kartorna har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för markfuktighet enligt följande:

Klass

Består av

Torr

(1) Mycket torr mark + (2) Torr mark

Frisk

(3) Frisk mark

Frisk-fuktig

(4) Frisk-fuktig mark

Fuktig

(5) Fuktig mark + (6) Blöt mark

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv