MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Definition
Hämta kartor
Dominerande jorddjupsklass
Mäktigt
Tämligen grunt
Grunt
Varierande
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Definition

Jorddjup

Det lösa jordlagrets genomsnittliga djup inom provytan bedöms genom att studera terrängförhållandena såväl på provytan som i dess närmaste omgivning. Jorddjupet på provytan (humuslager + mineraljord) anges i följande fyra klasser:

Mäktigt jorddjup

Genomsnittligt jorddjup större än 70 cm. Berghällar saknas på såväl provytan som i dess närmaste omgivning med likartad topografi

Tämligen grunt jorddjup

Genomsnittligt jorddjup 20-70 cm. Enstaka synliga hällar förekommer. Finns endast en häll skall den helt eller delvis ligga inom provytan.

Grunt jorddjup

Genomsnittligt jorddjup mindre än 20 cm. Riklig hällförekomst. Minst en synlig häll inom provytan. Jorddjupet kan vara stort i smala sprickor i berggrunden.

Varierande jorddjup

Tvära kast i jorddjupet inom provytan p g a breda brottytor i berggrunden som delvis går i dagen.

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv