MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
SGU:s jordartskarta
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande jordartsklass
Finkorniga moräner
Medelkorniga moräner
Grovkorniga moräner
Finkorniga sediment
Medelkorniga sediment
Grovkorniga sediment
Torv
Häll
Gyttja
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande jordartsklass

Karta som visar vilken jordartsklass som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

SGU:s interaktiva jordartskartaLänk

 

Det lösa jordlagret klassificeras efter dess bildningssätt i olika jordarter. Jordarten bedöms i den grävda provgropen på samma djup som där bedömningen för jordartens textur (variabeln Textur) ska göras.

Följande jordarter urskiljs:

Kod

Jordart

(1)

Sediment med hög sorteringsgrad (inkl. gyttja)

(2)

Sediment med låg sorteringsgrad

(3)

Morän

(4)

Häll

(5)

Torv

 

Jordartens textur uttrycker kornstorleksfördelningen i mineraljorden och avser i första hand den dominerande partikelstorleken inom fraktionen med diameter < 2 cm.

Kod

Sediment/morän/övrigt

       

(0)

-/-/Block i gropen

       

(1)

Klapper och sten/Blockig och stenig/Häll

 

>

20

mm

(2)

Grus/Grusig/-

20

-

2

mm

(3)

Grovsand/Sandig/-

2

-

0.6

mm

(4)

Mellansand/Sandig moig/-

0.6

-

0.2

mm

(5)

Grovmo/Sandig moig /-

0.2

-

0.06

mm

(6)

Finmo/Moig/-

0.06

-

0.02

mm

(7)

Mjäla/Mjälig/-

0.02

-

0.002

mm

(8)

Lera/Lerig/Gyttja

<

0.002

mm

(9)

-/-/Torv

       

Kartorna har skapats genom sammanslagningar och kombinationer av klasser för jordart och textur enligt följande:

Klass

Jordart

Textur

Finkorniga moräner

(3) Morän

(6) moig
(7) mjälig
(8) lerig

Medelkorniga moräner

(3) Morän

(4) sandig moig
(5) sandig moig

Grovkorniga moräner

(3) Morän

(0) block i gropen
(1) blockig och stenig
(2) grusig
(3) sandig

Finkorniga sediment

(1) Sediment med hög sorteringsgrad
(2) Sediment med låg sorteringsgrad

(6) finmo
(7) mjäla
(8) lera

Medelkorniga sediment

(1) Sediment med hög sorteringsgrad
(2) Sediment med låg sorteringsgrad

(4) mellansand
(5) grovmo

Grovkorniga sediment

(1) Sediment med hög sorteringsgrad
(2) Sediment med låg sorteringsgrad

(1) block
(2) grus
(3) grovsand

Häll

(4) Häll

Torv

(5) Torv

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv