MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande humusformsklass

Karta som visar vilken humusformsklass som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

Dominanskartan har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för humusform enligt följande schema:

Klass

Består av

Saknas

(0) Inget utbildat humuslager

Mår

(1) Mårtyp 1 + (2) Mårtyp 2 + (7) Torvartad mår

Mull

(3) Moder + (4) Mulliknande moder + (5) Mull

Torv

(6) Gyttjejord + (8) Torv med minaralkornsinblandning + (9) Torv utan minaralkornsinblandning

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv