MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Humuslagret

Humuslagret bildas av döda växtrester (förna) som fallit till marken och börjat brytas ner. På marker med låg aktivitet av grävande markdjur bildar humuslagret en väl avgränsad organisk horisont (O horisont) ovanpå mineraljorden. Det gäller humusformerna mår1, mår2 och moder. Finns det gott om grävande markdjur, som till exempel daggmaskar, arbetas det organiska materialet in i mineraljorden och vi får en mineraljord med humusinblandning (A horisont) som i humusformerna mulliknande moder och mull.


Dominerande humusformsklass Saknas Mår Mull
Torv

Kartorna har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för humusform enligt följande:

Klass

Består av

Saknas

(0) Inget utbildat humuslager

Mår

(1) Mårtyp 1 + (2) Mårtyp 2 + (7) Torvartad mår

Mull

(3) Moder + (4) Mulliknande moder + (5) Mull

Torv

(6) Gyttjejord + (8) Torv med minaralkornsinblandning + (9) Torv utan minaralkornsinblandning

 

Humuslagrets medeltjocklek

Humuslagrets medeltjocklek

Humuslagrets egenskaper

I marken utbildas så småningom en för det aktuella skogsekosystemet karaktäristisk humusform. Indelningen i humusformer baserar sig på:

  • mängden ofullständigt nedbrutet organisk material (förnaskiktet eller Of-skiktet) i relation till mängden väl nedbrutet material (humusskiktet eller Oh-skiktet)

  • graden av sammanblandning med mineraljorden

  • om ackumulationen av organiskt material i markytan beror på hög vattenhalt och därmed sämre tillgång till syre som behövs vid nedbrytningen (H-horisont)

På de näringsmässigt fattigaste lokalerna går nedbrytningen av det organiska materialet långsamt samtidigt som tillförseln av ny förna är mycket låg. Det ger en O-horisont som består av ett Of-skikt som är tjockare än Oh-skiktet och humusformen kallas för mår. Humusformen mår indelas i sin tur i två olika klasser, mår1 och mår2, där den förstnämnda har ett Of-skikt som utgör mer än 75% av hela den organiska horisonten. Om det är Oh-skiktet som dominerar och mineraljordsblandningen fortfarande begränsad är humusformen moder. I riktning mot näringsrikare skogsmarker förändras humusformen till mulliknande moder och sedan till mull. Skillnaden i karaktär mellan humusformer av mårtyp mot humusformen mull skapas av ökande daggmaskaktivitet och finkornigare, näringsrikare jordar. Humusformerna torvartad mår och torv utbildas på fuktiga marker där grundvattnet ligger nära markytan och nedbrytningen hämmas av syrebrist.

Markens organiska material

Skogsmarken innehåller förutom olika mineral också organiskt material. Det är döda växt- och djurrester som i varierande grad brutits ner av olika organismer som livnär sig på den energi och de näringsämnen som finns i det organiska materialet. Vissa ämnen som innehåller lätt omsättbar energi eller värdefulla näringsämnen bryts ner snabbt. Andra ämnen bryts ner betydligt långsammare eller omvandlas till kemiska molekyler som är mer eller mindre stabila. Lignin, ett ämne som finns i ved, är mycket svårt att bryta ner. De mest stabila föreningarna i marken, humusämnena, anses till stor del bestå av något omvandlade ligninämnen. Vid nedbrytningen av det organiska materialet frigörs näringsämnen som är viktiga för trädens och andra växters tillväxt. Kväve (N), fosfor (P) är viktiga näringsämnen som mineraliseras, omvandlas från att vara bundna i det organiska materialet till att ingå i oorganiska, växttillgängliga föreningar. Det organiska materialet fungerar också som en effektiv jonbytare och kan binda positivt laddade joner som Ca2+, Mg2+ och K+. Humuslagret utgör därför en viktig reservoar av växtnäringsämnen. Det levererar näringsämnen som ingår i det biologiska kretsloppet och binder näringsämnen som frigörs från det oorganiska modermaterialet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv