MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Definition

Ytblockighet

Ytblock är sådana block som till någon del är synliga eller vars konturer tydligt framträder på markytan. Ett ytblock får ej vara övertäckt med mineraljord, men det kan ha en "heltäckande humusfilt" (dock får det ej vara övertäckt av torv). Humusfilten ska kunna avlägnas med en "lätt" spark med foten) så att en del av blocket blottas. (Denna regel kan endast tillämpas teoretiskt!), eftersom man ej får göra sådan påverkan på provytan. Bedömningen bör dock kalibreras på stenar utanför ytan).

Regler för vilka block som räknas som ytblock.

Sammanfattning av reglerna för vilka block som räknas som ytblock.

Ytblock - antal

Antalet ytblock inom prov-/delytan skattas och antalklassen registreras enligt följande:

Kod

Ytblock - antal

.

data saknas

0

blockfritt / ytblock saknas

1

1 - 5 block

2

6 - 10 block

3

11 - 20 block

4

21 - 30 block

5

31 - 50 block

6

51 - 100 block

7

101 + block

Ytblock - diameter

Diametern hos ett ytblock utgör medeltalet av största och minsta bredd i markplanet, dvs blockets yta ska projiceras på markplanet och syftlinjerna för största resp minsta bredd dras genom den projicerade ytans tyngdpunkt (blockets höjd över markytan beaktas således ej).

Om provytan har ytblock, och antalet är högst fem, anges deras medeldiameter. Vid fler än fem ytblock utses ett s.k. typblock, som tillhör den mest förekommande storleksklassen och detta blocks diameter anges.

Ytblockens diameter registreras enligt följande: 

Kod

Ytblock - diameter

.

data saknas

0

blockfritt / ytblock saknas

3

2.0 - 3.0 dm

4

3.0 - 4.0 dm

5

4.0 - 5.0 dm

 

osv. till

98

97.1 - 98.0 dm

99

98.1 + dm

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv