MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Betesmark
Åkermark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Ägoslag

Ägoslaget visar markanvändningen. I riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen styr ägoslaget om och i vilken utsträckning ytorna inventeras. Resultaten baserar sig till övervägande del på information från provytor på ägoslaget skogsmark.


Dominerande ägoslagsklass Skogsmark Åkermark Betesmark
Myr Berg övrig mark

Kartorna har skapats genom sammanslagningar av klasser för ägoslag enligt följande:

Klass

Består av

Skogsmark

(1) Skogsmark

Åkermark

(2) Åkermark

Betesmark

(3) Naturbete

Myr

(4) Myr

Berg

(5) Berg och vissa andra impediment

övrig mark

(6) Fjällbarrskog + (7) Fjäll + (8) Annat klimatimpediment + (9) Väg och järnväg + (10) Kraftledning inom skogsmark + (11) Fridlyst område + (12) Militärt impediment + (13) Bebyggd mark + (14) Annan mark

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv