MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Betesmark
Åkermark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande ägoslagsklass

Karta som visar vilket ägoslag som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans för ägoslaget.

Kartorna har skapats genom sammanslagningar av klasser för ägoslag enligt följande:

Klass

Består av

Skogsmark

(1) Skogsmark

Åkermark

(2) Åkermark

Betesmark

(3) Naturbete

Myr

(4) Myr

Berg

(5) Berg och vissa andra impediment

övrig mark

(6) Fjällbarrskog + (7) Fjäll + (8) Annat klimatimpediment + (9) Väg och järnväg + (10) Kraftledning inom skogsmark + (11) Fridlyst område + (12) Militärt impediment + (13) Bebyggd mark + (14) Annan mark

Sverige är ett skogrikt land vilket tydligt framgår av ovanstående karta, men det är inte inom alla delar av landet som ägoslaget skogsmark dominerar. Det är därför viktigt att vara medveten om att presentationerna i MarkInfo grundar sig på material från ägoslaget skogsmark.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv