MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
pH i humus
Totalt
Bestånds-
ålder - yngre hälft
Bestånds-
ålder - äldre hälft
Bonitet - sämre hälft
Bonitet - bättre hälft
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bonitet - sämre hälft

Beräknat pH i humus, 1963-99 Sannolikhetsvärde för statistiskt säker förändring av pH-värdet i humus under perioden 1963-99 Förändringens årliga storlek mätt i H-koncentration 10** -6

Kartan till vänster visar hur beräknat pH i humus har förändrats under perioden 1963-1999.

Av kartan i mitten framgår var i landet förändringarna kan anses statistiskt säkra, i form av sannolikhetsvärden (prob-värden, *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001) från de underliggande funktionerna. Den röda färgen anger sjunkande pH, blå stigande och gul färg anger att ingen statistisk säker förändring skett (n.s.).

Den högra kartan anger förändringens storlek uttryckt i vätejonkoncentration * 10-6 * år-1. Blått betyder minskande vätejonkoncentration (högre pH) och rött stigande vätejonkoncentration (lägre pH)


Datamaterialet har delats i två lika stora delar vad avser bonitet (m3sk*ha-1*år-1), en äldre hälft och en yngre, inom en yta av 75*75 km. Dessa har sedan förts samman till en SAS-tabell där det framgår till vilken hälft ytan hör vad avser bonitet.

I kartorna visas att pH är generellt sett lägre hos den sämre hälften av materialet. Det intressanta är emellertid att studera om det finns områden med förändrad försurning i jämförelse det totala materialet.

Hos den sämre hälften finns en försurande trend på många platser i hela Sverige. En tydlig avvikelse från den totala bilden återfinns i NÖ Uppland och N Stockholms län. Andra områden är delar av Skåne, Södra Västergötland och Södra Örebro län

En beskrivning av metoden som skapar trendkartorna finns under Information, Kartinformation, Trendkartor.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv