MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
pH i humus
Totalt
Bestånds-
ålder - yngre hälft
Bestånds-
ålder - äldre hälft
Bonitet - sämre hälft
Bonitet - bättre hälft
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bonitet - bättre hälft

Beräknat pH i humus, 1963-99 Sannolikhetsvärde för statistiskt säker förändring av pH-värdet i humus under perioden 1963-99 Förändringens årliga storlek mätt i H-koncentration 10** -6

Kartan till vänster visar hur beräknat pH i humus har förändrats under perioden 1963-1999.

Av kartan i mitten framgår var i landet förändringarna kan anses statistiskt säkra, i form av sannolikhetsvärden (prob-värden, *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001) från de underliggande funktionerna. Den röda färgen anger sjunkande pH, blå stigande och gul färg anger att ingen statistisk säker förändring skett (n.s.).

Den högra kartan anger förändringens storlek uttryckt i vätejonkoncentration * 10-6 * år-1. Blått betyder minskande vätejonkoncentration (högre pH) och rött stigande vätejonkoncentration (lägre pH).


Datamaterialet har delats i två lika stora delar vad avser bonitet (m3sk*ha-1*år-1), en äldre hälft och en yngre, inom en yta av 75*75 km. Dessa har sedan förts samman till en SAS-tabell där det framgår till vilken hälft ytan hör vad avser bonitet.

I kartorna visas att pH är generellt sett högre hos den bättre hälften av materialet. Det intressanta är emellertid att studera om det finns områden med förändrad försurning i jämförelse det totala materialet.

Hos den bättre hälften av materialet har det skett en mycket liten försämring av pH, i varje fall i Götaland och Svealand. Områdena i Norrland med försurande trend som generellt sett har minskat, återfinns i Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och i gränstrakterna av Dalarna-Härjedalen-Västra Hälsingland.

En beskrivning av metoden som skapar trendkartorna finns under Information, Kartinformation, Trendkartor.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv