MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
pH i humus
Totalt
Bestånds-
ålder - yngre hälft
Bestånds-
ålder - äldre hälft
Bonitet - sämre hälft
Bonitet - bättre hälft
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Beståndsålder - äldre hälft

Beräknat pH i humus, 1963-99 Sannolikhetsvärde för statistiskt säker förändring av pH-värdet i humus under perioden 1963-99 Förändringens årliga storlek mätt i H-koncentration 10** -6

Kartan till vänster visar hur beräknat pH i humus har förändrats under perioden 1963-1999.

Av kartan i mitten framgår var i landet förändringarna kan anses statistiskt säkra, i form av sannolikhetsvärden (prob-värden, *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001) från de underliggande funktionerna. Den röda färgen anger sjunkande pH, blå stigande och gul färg anger att ingen statistisk säker förändring skett (n.s.).

Den högra kartan anger förändringens storlek uttryckt i vätejonkoncentration * 10-6 * år-1. Blått betyder minskande vätejonkoncentration (högre pH) och rött stigande vätejonkoncentration (lägre pH).


Datamaterialet har delats i två lika stora delar vad avser beståndsålder, en äldre hälft och en yngre, inom en yta av 75*75 km. Dessa har sedan förts samman till en SAS-tabell där det framgår till vilken hälft ytan hör vad avser beståndsålder.

I kartorna visas att pH är generellt sett lägre hos den yngre hälften av materialet. Det intressanta är emellertid att studera om det finns områden med förändrad försurning i jämförelse det totala materialet.

Områden som avviker hos den äldre hälften av materialet är Tiveden med betydligt mindre försurning. Området i Norra Dalarna är betydligt utvidgat och med kraftig försurning. Området i SV Götaland har minskat i utbredning och återfinns i S Jönköpings län. Det går också att skönja en sänkning av pH i NÖ Uppland. För Norrlands del tycks i stort sett samma områden som uppvisar försurning totalt förkomma hos såväl den yngre som äldre hälften.

En beskrivning av metoden som skapar trendkartorna finns under Information, Kartinformation, Trendkartor.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv