MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
pH i humus
Totalt
Bestånds-
ålder - yngre hälft
Bestånds-
ålder - äldre hälft
Bonitet - sämre hälft
Bonitet - bättre hälft
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Trender

En metod att för att påvisa om trendmässiga förändringar går att spåra i det kemiska datamaterialet som samlats in genom årens lopp vid såväl markkarteringen (1963-73), som ståndortskarteringen (1983-) har tagits fram. Utgångspunkten är att det inte ska gå att se lineära förändringar över tiden och om det skulle finnas sådana bör förklarande faktorer finnas.

I ett första skede har pH i vatten för humus bearbetats. Variabeln är den lämpligaste eftersom den analyserats kontinuerligt redan från markkarteringens start 1963. Avsikten är fortsättningsvis att undersöka möjligheten att även applicera samma metod på andra kemiska variabler.

En beskrivning av metoden som skapar trendkartorna finns under Information, Kartinformation, Trendkartor.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv