MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Titan

Skogsmarkens medelhalter av titanoxid i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Ti

Atomnummer

22

Atomvikt

47,90

Specifik vikt

4,43 (4,50 4,54) g/cm3

Smältpunkt

1668 (1660, 1680) oC

Kokpunkt

3262 (3280, 3287) oC

Omvandling från Ti till TiO2

1,66806

Titan är ett metalliskt grundämne, tillhörande undergrupp 4A i periodiska systemet, upptäckt av engelsmannen William Gregor 1791. Det är till färgen stålliknande. Det är det 9:e vanligaste grundämnet i jordskorpan (medräknat syre som är vanligast). Det är allmänt förekommande men med relativt låga halter. Den genomsnittliga vikthalten av titan hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 0,44-0,60 viktprocent Ti. I oceanerna 4,8*10-4 ppm. För att underlätta överblicken av de s.k. huvudelementen i den totalgeokemiska analysen anges elementen som oxider. Det ovan angivna siffervärdet svarar då mot 0,73 viktprocent TiO2.

Elementet förekommer vanligen i mineral som är resistenta mot vittring. Det viktigaste mineralet är ilmenit. Ilmenit uppträder även som lameller i magnetit, Fe3O4 (titanomagnetit) och vid större halter därav kan bearbetning på titan löna sig sedan magnetiten efter krossning avlägsnats magnetiskt. En viktig titankälla är också rutil, som är nästan ren TiO2. Ett annat mineral är titanit eller sfen CaTiSiO5. Vanligast förekommer mineralen som accessoriska mineral i våra bergarter t.ex. i graniter, syeniter, karbonatstenar och magnetitförekomster. I vulkaniska bergarter ligger halten vid 0,64 % Ti.

I Sverige finns endast lågvärdiga fyndigheter (största kvantiteten är titanomagnetit i Smålands Taberg, högsta titanhalten håller ilmenit och titanomagnetit i Routevare, Kvikkjokk).

Medelvärdet för titan i gnejsgraniter ligger runt 0,31 % (viktprocent), i finkorniga yngre graniter 0,17%, grovporfyriska smålandsgraniter 0,66%, röd Växjögranit 0.49% och basiska bergarter 0.61 %. Det aritmetiska medelvärdet i svenska skogsjordar ligger nära 0.58 viktprocent.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv