MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bly

Skogsmarkens medelhalter av bly i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Pb

Atomnummer

82

Atomvikt

207,21 (206,1- 206,6)

Specifik vikt

11,33 - 11,36 g/cm3

Smältpunkt

327,4 oC

Kokpunkt

1750 (1620, 1740) oC

Metalliskt grundämne tillhörande undergrupp 4B i periodiska systemet.Bly är den mjukaste av de vanliga s.k. tunga metallerna, är blågrått och glänsande men överdras snabbt i luften med en matt oxidhinna. Svårlöslig i salt- och svavelsyra men lättlöslig i salpetersyra. Bly är en av de äldsta metaller, som människan tagit i bruk. Den var känd i Egypten redan 5000 f. Kr. och beskrivs i mycket gamla urkunder. Bly och dess föreningar är giftiga.

Den genomsnittliga halten av bly hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 13-15 ppm. I oceanerna (1-30)*10-6 ppm.

Det vanligaste blymineralet är blyglans PbS, som också är den helt dominerande blymalmen. Blyglans kan uppträda i form av tunna gångar i urberget men den förekommer även som impregnation i sandsten. Något bryts även cerussit PbCO3, som är en vittringsprodukt av blyglans. Övriga mineral är anglesit PbSO4 och wulfenit PbMoO4.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv