MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Natrium

Skogsmarkens medelhalter av natriumoxid i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Na

Atomnummer

11

Atomvikt

22,99

Specifik vikt

0,96 g/cm3

Smältpunkt

97,8 oC

Kokpunkt

890 (883) oC

Omvandling från Na till Na2O

1,34787

Metalliskt grundämne (alkalimetall), tillhörande grupp 1 i periodiska systemet. Det är en mjuk, sivervit metall, som oxideras snabbt i luft och reagerar våldsamt med vatten. Natrium är det 6:e vanligaste grundämnet i jordskorpan (medräknat syre som är vanligast). Natriumsalter är kända sedan urminnes tider. Metallen upptäcktes och isolerades 1807 av H. Davy i London. Förekomstbilden för natrium är tämligen speciell och kräver ett förtydligande. Den genomsnittliga halten av natrium i den tillgängliga delen av jordskorpan är 2,3-2,8 %. I oceanerna däremot 1,05-1,08%. För att underlätta överblicken av huvudelementen i den totalgeokemiska analysen anges elementen som oxid. Det ovan angivna siffervärdet motsvaras då av 3,8 viktprocent Na2O. Med en bergartssammansättning svarande mot ett svenskt genomsnitt blir halten 3,1 % Na2O (viktprocent). I detta fall ingår 7-8 % basiska bergarter i den relativa fördelningen hos urberget.

Genom vittring och utlakning har natrium under de geologiska tidsåldrarna transporterats ut i haven där natrium utgör 30,61 % av mängden upplösta komponenter. Klor uppgår i detta sammanhang till 55,05 %. Den genomsnittliga halten av natriumklorid i haven uppgår idag till 2,7 viktprocent NaCl. I avstängda vattenområden, där avdunstningen är större än nederbörden, stiger salthalten och även fast salt kan utkristallisera. Stora lager av fast natriumklorid (stensalt, bergsalt) har på liknande sätt bildats under tidigare geologiska perioder. I anslutning till sådana saltlager finner man ofta även saltlösningar, som kan utnyttjas. Nära Falsterbo (bl.a. Höllviken) finns saltlösningar på 1250 - 2300 meters djup. Salthalten är i medeltal 16 viktprocent varav ungefär 66 % är natriumklorid och 33 % kalciumklorid.

I vår berggrund och våra jordarter uppträder natrium i huvudsak som föreningar med kisel (silikat) Den dominerrande källan för natrium är fältspater såsom plagioklaserna. Största andelen natrium förekommer i albit och oligoklas. Natrium kan uppträda i låga halter eller som spår i ett stort antal bergartsbildande mineral. Förklaringen till detta är att natrium kan substituera kalium i kristallgittret.

Medelvärdet i svenska skogsjordar ligger nära 2,6 viktprocent och detta visar att natriuminnehållet i jordarten är något underrepresenterad med hänsyn till berggrundens sammansättning.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv