MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2013-01-22

Järn

Skogsmarkens medelhalter av järnoxid i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Fe

Atomnummer

26

Atomvikt

55,85

Specifik vikt

7,86 g/cm3

Smältpunkt

1539 (1535) oC

Kokpunkt

2890 (2750) oC

Omvandling från Fe till Fe2O3

1,42972

Metalliskt grundämne tillhörande järnmetallerna, undergrupp 8 i periodiska systemet. Järn är det 4:e vanligaste grundämnet i jordskorpan (medräknat syre som är vanligast). Järn har varit den för människan viktigaste av alla metaller och det förekommer undantagsvis gediget i marken (meteoritjärn). Järn är ferromagnetiskt. Rent järn är mjukt, silvervitt och formbart. Järn har varit känt i ca 6000-7000 år. Den genomsnittliga vikthalten av järn i den åtkomliga delen av jordskorpan anges till 4,0-5,0%. För att underlätta överblicken av huvudelementen i den totalgeokemiska analysen anges elementen som oxider. Det ovan angivna siffervärdet motsvaras då av 7,1 viktprocent Fe2O3. Med en bergartssammansättning svarande mot ett svenskt genomsnitt, med 7-8 % basiska bergarter, blir vikthalten 4,8 % Fe2O3 i vår berggrund. I oceanerna är halten 1*10-4 ppm.

I vår berggrund och våra jordarter uppträder järn i de mörka bergartsbildande mineralen (ferromagnesium-mineral eller mafiska mineral) samt i grönstenarna som silikat. Exempel på silikatmineral där järn uppträder i begränsad utsträckning är mörka pyroxener och amfiboler (ex hornblände), järnhaltig olivin (fayalit), järnhaltig epidot (allanit), cordierit, granat (almandin), klorit och biotit.

De ekonomiskt viktiga järnmineralen utgörs emellertid av olika typer av malmmineral. Exempel på sådana där järn är bundet till syre är magnetit (72 % Fe), hematit (70 % Fe), göthit (63 % Fe), limonit (högst 62 % Fe). Siderit utgör en karbonatförening med 48,2 % Fe. I podsolprofilens Bs-horisont uppträder järn som olika modifikationer av hydratiserade oxider, som är mer eller mindre kristallint utbildade.

Medelvärdet för svenska skogsjordar ligger nära 4,34 % Fe2O3 och järnet emanerar sannolikt från mafiska silikatmineral och accessoriska malmmineral i oxidform. Områden med högre halter än 4,8 % Fe2O3 är sannolikt påverkade av grönstensförekomster i berggrunden. I förhållande till medelhalten i berggrunden är jordarternas halt i C-horisonten något underrepresenterad.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv