MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Kol
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kol/Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
pH
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Kol

Organiskt bundet kol ( C ) är en av huvudbeståndsdelarna i markens organiska substans. Ofta utnyttjas just därför organiskt bundet kol som mätare på markens halt organiskt material.


Kol i O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
Kol i O-horisonten Kol i E-horisonten Kol i B-horisonten Kol i BC-horisonten

Organiskt bundet kol ( C ) är en av huvudbeståndsdelarna i markens organiska substans. Ofta utnyttjas just därför organiskt bundet kol som mätare på markens halt organiskt material. Kolhalten varierar från ca. 45% i vissa kolhydrater upp mot 60% i komplexa humusföreningar. Andra ämnen i organisk substans är syre ( O ), väte ( H ), kväve ( N ) och aska (Ca, Mg, K m.m. ).

I ett mårlager uppgår halten C i regel till ca 40 - 45 %. Att halten inte är högre beror på att en del mineralpartiklar är inblandade och att ett mårlager således inte utgörs av ren organisk substans. Inblandning av mineralpartiklar ( t ex sandkorn) kan ha skett genom t ex grävande djur, omrörning till följd av stormfällda träd eller som vindblåsta partiklar. I humusformer med kraftig omblandning, som t ex den som daggmaskar åstadkommer i mull, resulterar det stora inslaget av mineralkorn i att kolhalten inte är högre än ca 5 - 10%. Mot djupet i markprofilen avtar halten kol men även på någon meters djup finns mätbara mängder av storleksordningen 0,5%. Totalinnehållet kol inom 1 m djup i vanlig skogsmark varierar mellan ca. 6 och 14 kg per m2, med det högre värdet på bördiga marker i södra Sverige. Kolmängden på blöta och fuktiga typer är mindre väl känd men kan i flera fall uppgå till högre värden.

Halten kol i marken har i ståndortskarterigen bestämts genom oxidation av C till CO2, och därefter bestämning av CO2 med gaskromatografi.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv