MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Kol
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kol/Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
pH
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Kol, kväve, pH

Skogsmarken innehåller förutom olika mineral också organiskt material. Det är döda växt- och djurrester som i varierande grad brutits ner av olika organismer som livnär sig på den energi och de näringsämnen som finns i det organiska materialet. Vissa ämnen som innehåller lätt omsättbar energi eller värdefulla näringsämnen bryts ner snabbt. Andra ämnen bryts ner betydligt långsammare eller omvandlas till kemiska molekyler som är mer eller mindre stabila.

Lignin, ett ämne som finns i ved, är mycket svårt att bryta ner. De mest stabila föreningarna i marken, humusämnena, anses till stor del bestå av något omvandlade ligninämnen. Vid nedbrytningen av det organiska materialet frigörs näringsämnen som är viktiga för trädens och andra växters tillväxt. Kväve (N), fosfor (P) är viktiga näringsämnen som mineraliseras, omvandlas från att vara bundna i det organiska materialet till att ingå i oorganiska, växttillgängliga föreningar. Det organiska materialet fungerar också som en effektiv jonbytare och kan binda positivt laddade joner som Ca2+, Mg2+ och K+. Humuslagret utgör därför en viktig reservoar av växtnäringsämnen. Det levererar näringsämnen som ingår i det biologiska kretsloppet och binder näringsämnen som frigörs från det oorganiska modermaterialet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv