MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Frekvenskartor
Dominanskartor
Medelvärdeskartor
Medelvärdeskartor med kriging
Trendkartor
Till början av sidan Klimat
Klimatzoner
Årsmedeltemperatur
Medeltemperatur januari
Medeltemperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetationsperioden
Vegetationsperiodens längd
Nederbörd under vegetationsperioden
Temperatursumma
Första höstfrost
Sista vårfrost
Till början av sidan MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Åkermark
Betesmark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordmånskarta N:a Sverige
Jordmånskarta S:a Sverige
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande jordmånsklass
Humuspodsoler
Torv
Brunjordar
Järnpodsol
Lithosoler
Störd jordmån
Dominerande jordmånsklass enl. FAO
Histosoler
Leptosoler
Gleysoler
Arenosoler
Podsoler
Cambisoler
Regosoler
Jordart
SGU:s jordartskarta
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande jordartsklass
Finkorniga moräner
Medelkorniga moräner
Grovkorniga moräner
Finkorniga sediment
Medelkorniga sediment
Grovkorniga sediment
Torv
Häll
Gyttja
Jorddjup
Definition
Hämta kartor
Dominerande jorddjupsklass
Mäktigt
Tämligen grunt
Grunt
Varierande
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighetsklass
Saknas
Småblockigt-Blockfattigt
Storblockigt-Blockfattigt
Småblockigt-Blockrikt
Storblockigt-Blockrikt
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Berggrundskarta
Rörligt markvatten
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande klass av rörligt markvatten
Saknas
Förekommer under kortare perioder
Förekommer under längre perioder
Markfuktighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande markfuktighetsklass
Torr
Frisk
Frisk-fuktig
Fuktig
Mineral
Kvarts
Fältspat
Plagioklas
Mafiska mineral
Apatit
Till början av sidan MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Basmättnadsgrad i O-horisonten
Utbytbart kalcium i O-horisonten
Utbytbart kalium i O-horisonten
Basmättnadsgrad i B-horisonten
Utbytbart kalcium i B-horisonten
Utbytbart kalium i B-horisonten
Utbytbart magnesium i B-horisonten
Utbytbart aluminium i B-horisonten
Utbytbart natrium i B-horisonten
Vittring
Kalcium
Kalium
Magnesium
Ca+K+Mg
Aluminium
Järn
Natrium
Fosfor
Kisel
Kol, kväve, pH
Kol
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kol/Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
pH
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Trender
pH i humus
Totalt
Beståndsålder - yngre hälft
Beståndsålder - äldre hälft
Bonitet - sämre hälft
Bonitet - bättre hälft
Kartor SK 93-98
Till början av sidan Vegetation
Vegetationstyper
Bilder
Hämta kartor
Dominerande markvegetationstyp
Lågörter
Högörter
Mark utan fältskikt
Grästyper
Starr/fräkentyp
Blåbärstyp
Övriga ristyper
Lavtyper
Trädskikt
Bilder
Hämta kartor
Dominerande trädskiktsklass
Kalmark
Tallskogar
Granskogar
Barrblandskogar
Lövskogar
Lövblandskogar
Biodiversitet
Ellenbergs indikator
Diversitetsindex
Växter som pH-indikator
Vegetationskartor SK 1993-98
Till början av sidan Interaktiv
Egna beräkningar
Beskrivning av SK:s databas
Hämta filer
Fråga om skogsmark
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10


Till början av sidan

sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv