MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Mark och miljö - hemsidaKontakt

2010-06-24

Vad är MarkInfo?

MarkInfo är ursprungligen ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för skoglig marklära (numera Institutionen för mark och miljö) och Institutionen för miljöanalys (numera Institutionen för vatten och miljö) SLU samt Naturvårdsverket.

Syftet är att via WWW sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Systemet baseras huvudsakligen på data från Ståndortskarteringen (SK) 1983-87, som är en rikstäckande återkommande inventering av skogsmarkens vegetation, kemiska och fysikaliska egenskaper på Riksskogstaxeringens fasta provytor.

Det omfattande datamaterialet är till bl.a. bearbetat med geostatistiska metoder och presenteras i form av Sverigekartor. Där så är möjligt anges även variationen i kartmaterialet. Eftersom provytorna är jämnt utspridda i ett glest nät över landet är det svårt att studera lokala variationer, därför kommer materialet bäst till sin rätt när det gäller att visa storskaliga trender, vilka sedan presenteras i kartform. Alla här beräknade kartor gäller för ägoslaget skogsmark. Sett till hela landet utgörs ungefär hälften av landets areal, eller c:a 23 miljoner hektar, av skogsmark. Inom vissa områden, exempelvis fjällen och sydvästra Skåne, är skogsmarksandelen låg, med glesare provytenät som följd. Det går inte här att erhålla tillräckligt säkra skattningar, varför dessa områden inte klassificeras i kartorna. I systemet finns riklig textinformation ofta med kommentarer till kartorna skrivna av forskare inom respektive område. Under de interaktiva sidorna är det möjligt att själv agera mot Ståndortskarteringens databas för 1983-87. Där går det också att hämta delar av ursprungsdata i form av komprimerade datafiler.

Framtagande av grunddata från Ståndortskarteringen har sedan 1983 huvudsakligen finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet.

Kartor till klimatdelen kommer från SMHI och Skogsstyrelsen och kartor över Sveriges berggrund och jordarter kommer från SGU.

Den uppdatering av MarkInfo som skett under hösten 1999 och början av 2000 har utförts vid Institutionen för skoglig marklära med finansiering av SLU miljödata och SNV.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv