MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Frekvenskartor
Dominanskartor
Medelvärdes-
kartor
Medelvärdes-
kartor med kriging
Trendkartor
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Medelvärdeskartor med kriging

Del av medelvärdeskarta med kriging

Krigingmetoden går i korthet ut på att hänsyn tas till den rumsliga variationen hos en variabel. Denna metod ger en säkrare skattning av värdena för variabeln mellan provpunkterna jämfört med en direkt interpolering av provytevärdena. I de kriginginterpolerade kartorna visas standardavvikelsen i varje punkt på separat mindre karta. Dessutom anger ett histogram frekvensen i varje klass.

Kriging är en geostatistisk metod för att interpolera fram värden av en viss variabel i icke provtagna punkter. Skillnaden mot vanlig "matematisk" interpolering är att man tar hänsyn till den verkliga autokorrelationen som man har i sitt insamlade material. Denna autokorrelation beskriver man i ett sk "variogram". Ett variogram är ett diagram med semivariansen, dvs variansen mellan två punkter, på abscissan och det åtskiljande avståndet mellan två punkter på ordinatan. Till punkterna i variogrammet anpassar man en funktion, som följdaktligen matematiskt beskriver den rumsliga variationen hos en variabel. Ett variogram är således unikt för en viss variabel. Den anpassade funktionen, även kallad "modell", används sedan till själva kriging interpolationen. Modellen ligger till grund för de krigingvikter som tilldelas de omgivande mätpunkterna vid uppskattningen av värdet i en okänd punkt.

Fördelarna med kriging jämfört med annan interpolering är att det ger en säkrare bestämning i de interpolerade punkterna. Det avståndsberoende som finns i interpoleringen bestäms utifrån variogrammets utseende. Kriging tar även hänsyn till fördelningen av de punkter ur vilken interpoleringen skall göras. Mindre hänsyn tas t ex till varje enskild punkt i en ansamling av punkter. I fallet där två punkter ligger belägna i linje med varandra ges den längst bort belägna punkten en mindre inverkan pga dess "läläge". Krigingen ger utöver det uppskattade värdet även ett värde på variansen (alt. standardavvikelsen) i den interpolerade punkten.

Vid interpoleringen med kriging av kartor i MarkInfo har "vanlig" kriging (ordinary kriging) använts (Davis, 1986). Detta har gjorts på datamaterial som genomgått avtrendning och i vissa fall transformering (log). Interpoleringen har gjorts i ett rutnät med 5 km avstånd mellan punkterna och hänsyn har tagits till maximalt 20 provtagna punkter inom en maximal radie av 80 km. Det maximala antalet punkter har valts med utgångspunkt från hur systematiskt eller slumpmässigt provtagningsnätet varit (Webster & Oliver, 1990). Den maximala radien har endast uppnåtts vid interpolering i ytterområdena.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv