MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Frekvenskartor
Dominanskartor
Medelvärdes-
kartor
Medelvärdes-
kartor med kriging
Trendkartor
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominanskartor

Del av dominanskarta

Syftet med dominanskartorna är i första hand att få en uppfattning om inom vilka områden av Sverige, som man kan förvänta sig en dominans av en viss klass hos en variabel. Vill man veta var i Sverige som exempelvis järnpodsol är den mest dominerande jordmånen, så är det möjligt att få reda på det genom att utnyttja de frekvensmatriser som bildar underlag till frekvenskartorna. Utgångspunkten är att i varje skärningspunkt bestämma vilken klass som har den dominerande frekvensen och hur stor den är jämfört med nästa klass. Därmed är det möjligt att sortera skärningspunkterna med avseende på domineringsgradens storlek och dela hela materialet i två lika stora delar, en med stor och en med låg domineringsgrad. Varje skärningspunkt innehåller härmed dels information om vilken klass som dominerar dels vilken domineringsgradsklass den tillhör.

Kartan skapas genom att tilldela de olika klasserna olika färger och skilja stark dominans från svag genom skillnad i färgnyans.

I stapeldiagrammet som medföljer dominanskartorna framgår frekvenfördelningen mellan de olika klasserna i form av procenttal som ligger mycket nära den verkliga fördelningen i landet. Även fördelningen inom domineringsgradsklasserna framgår av diagrammet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv