MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2009-01-08

Copyright

Utskrift och kopiering

Det här materialet är skyddat av svensk upphovsrättslag. Detta innebär att:


Du får:

skriva ut och använda materialet fritt för personligt/privat bruk.

Du får inte:

fritt kopiera, modifiera och/eller sprida materialet, vare sig i sin helhet eller i delar, i någon form: kopiering, avskrift, fotografering, inspelning på ljudmedia eller lagring på elektroniskt media (diskett, CD-skiva, hårddisk...). Detta kräver att du kontaktar författaren och får dennes medgivande. Alla utskrifter och kopior av detta material, i sin helhet eller i delar, skall inkludera nedanstående instruktioner om datakällan!


Om du har frågor om utskrift och kopiering av materialet - kontakta:

Lars Lundin
SLU
Inst. för mark och miljö
Box 7001
75007 UPPSALA
018-671070

Lars.Lundin@mark.slu.se
 


Till början av sidan

Villkor

Den som publicerar eller presenterar data från denna databas förbinder sig att vid presentation av bearbetat material alltid ange datakällan. Ansvaret för tolkning av data faller helt och hållet på användaren. I skriftliga sammanställningar skall alltid följande text finnas publicerad i anslutning till framställningen. Där alternativ har angetts med snedstreck används det tillämpliga:


Svenska

"Hela/Delar av datamaterialet i denna undersökning är hämtat från Ståndortskarteringen som utförs av institutionen för skoglig marklära, SLU. Författaren/Författarna ansvarar själva för tolkningen av materialet."

English

"The complete/Part of the dataset used in this publication was made available by the Swedish National Survey of Forest Soils and Vegetation performed by the Department of Forest Soils, SLU. The author/authors are solely responsible for the interpretation of data."

Till början av sidan



sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv