MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Egna beräkningar
Beskrivning av SK:s databas
Hämta filer
Fråga om skogsmark
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2010-08-05

Beskrivning av Ståndortskarteringens databas

Notera:

Fortsättningen på Ståndortskarteringen kallas Markinventeringen och startade 2003. Målsättningen är där något justerad och markvegetationsbeskrivningsmomenten har övertagits av Riksskogstaxeringen. Variabeluppsättningen har setts över, men är ganska lika Ståndortskarteringens därför att långa tidsserier med data eftersträvas.

Varför?

Ståndortskarteringens mål är att genom återkommande observationer och provtagningar på Riksskogstaxeringens permanenta provytor skapa ett objektivt och landsomfattande underlag för studier av tillstånd och förändringar i mark och vegetation.

Vad?

Ståndortsdata:

markfuktighet, ytblockighet, jordjup, kulturpåverkan, jordart, textur, jordmån, humusform, m.m.

Markkemi:

totalhalter av 29 grundämnen och beräknad mineralogi i modermaterialet, koncentrationer av utbytbara baskatjoner, halter av C, N och S, pH i O-, B-, BC- och C-horisonten

Markvegetation:

artförekomst (267 arter), täckningsgrad (71 arter), fenologi

Epifyter:

alger på granbarr, hänglavsförekomst på gran

I, av vad?

Skogsmark, fjällbarrskog, myrmark, betesmark, vissa impediment.

Var?

Riksskogstaxeringens permanenta provytor (23500 st.), hela riket, objektivt stickprov där kluster av provytor är utlagda i koordinatnät, fem regioner med olika provytetäthet.

När?

Första inventeringen 1983-1987,andra inventeringen 1993-2002.

Hur?

Vegetationsinventering, insamling av jordprover och klassificering av markegenskaper i fält, kemiska analyser av pH, halter och koncentrationer.

Ytterligare information finns i följande pdf-filer:

Markkemiska analyser inom Ståndortskarteringen Hämta gratisprogrammet Acrobat Reader här
Beskrivning av Ståndortskarteringens databas Hämta gratisprogrammet Acrobat Reader här

Vem?

Lars Lundin
SLU
Inst. för mark och miljö
Box 7001
75007 UPPSALA
tel: 018-671070
fax: 018-673470

Lars.Lundin@mark.slu.se

Mer information?

Ståndortskarteringen

Markinventeringen

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv