Startpage-MarkInfo
Svenska
Information
What is MarkInfo?
Contact
Copyright
Literature
Map information
Climate
SoilGeneral
SoilChemistry
Vegetation
SLU (Swedish University of Agricultural Sciences)Webmap over MarkInfoDepartment of Forest Soils -HomepageContact

17/3/2006

Literature

Carlsson, E. 1994. Översiktlig dokumentation av registreringsprogrammet vid ståndortskarteringen 1994. SLU, Ståndortskarteringens arbetsrapporter 1994:1. (In Swedish)

Davis J.C. 1986. Statistical Data Analysis in Geology. New York: John Wiley & Sons.

Hägglund, B. & Lundmark, J-E. 1977. Skattning av höjdboniteten med ståndortsfaktorer. Tall och gran i Sverige. Skogshögskolan, Institutionen för växtekologi och marklära, Rapporter och uppsatser nr. 16. (In Swedish)

Hägglund, B. och Lundmark, J-E., 1982. Handledning i Bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem. Del 3, Markvegetationstyper-skogsmarksflora. Skogsstyrelsen, Jönköping. (In Swedish)

Loberg, B. 1987. Geologi. Material, processer och Sveriges berggrund. (In Swedish)

Lindström, M., Lundqvist, J. & Lundqvist, Th. 1991. Sveriges geologi från urtid till nutid. (In Swedish)

Melkerud, P-A., Olsson, M.T. & RosÚn, K. 1992. Geochemical atlas of Swedish forest soils. SLU, Institutionen för Skoglig marklära, Rapport 65.

Odell, G. & Drakenberg, B. 1991. Atlas över skogsmarkväxters förekomst i Sverige. SLU, Institutionen för skoglig marklära, Rapport 64. (In Swedish)

Odell, G. & Ståhl, G. 1998 Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1980- och 90-talet. - En studie grundad på Ståndortskarteringen. Arbetsrapport 37 1998. ISRN SLU-SRG-AR--37--SE. (In Swedish)

Olsson, M., Melkerud, P.-A. & RosÚn, K., 1993. Regional modelling of base cation losses from Swedish forest soils due to whole-tree harvesting. In Applied Geochemistry, supplementary issue number 2:189-194.

RosÚn, K., Gundersen, P., Tegnhammar, L., Johansson, M. & Frogner, T. 1992. Nitrogen enrichment of Nordic ecosystems - the concept of critical loads. Ambio, 21:364:368.

SNA-Sveriges Nationalatlas: Berg och jord. 1994 (red. C. Fredén). (In Swedish)

SNV. 1994. Markens bördighet. SNV rapport 4337. (In Swedish)

Tamm, O. 1934. En snabbmetod för mineralogisk jordartsgranskning. Sv. Skogsvårdsföreningens Tidskr. 32. sid 231-250. (In Swedish)

Tegnhammar, L., Odell, G., Löfgren, O., Carlsson, E., & Karltun, E. 1993. Fältinstruktion för ståndortskartering av permanenta provytor vid riksskogstaxeringen 1993. SLU, Institutionen för skoglig marklära. (In Swedish)

Troedsson, T. 1985. Sensitivity of Swedish forest soils to acidification related to site characteristics. National Swedish Environment Protection Board, Report 3001.

Troedsson, T. & Nykvist, N. 1974. Marklära och markvård. (In Swedish)

Troedsson, T, & Wiberg, M. 1986. Sveriges jordmåner. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. (In Swedish)

Webster R. & Oliver M.A. 1990. Statistical Methods in Soil and Lands Resource Survey. Oxford: Oxford University Press.

 

Top

Search this site
Search the Web
Google
Information Climate SoilGeneral SoilChemistry Vegetation